Начало

Romu sociālekonomiskās situācijas izpēte Latvijā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Aktivitātes nepieciešamība:
Apzinoties Eiropas lielākās minoritātes romu kopienas ilgstoši pastāvošās sociālekonomiskās problēmas, kas skar arī romu tautības iedzīvotājus Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās par kopējiem centiem risināt romu vajadzības ar skaidri noteiktiem pasākumiem, jo Direktīvā 2000/43/EK noteiktie dalībvalstu pienākumi – romiem tāpat kā citiem ES pilsoņiem nodrošināt piekļuvi izglītībai, nodarbinātībai, arodapmācībai, veselības aprūpei, un mājokļiem – nav izrādījušies pietiekami. Lai pārrautu no paaudzes uz paaudzi pārmantotās nabadzības apburto loku un mainītu situāciju, ka lielākā daļa romu darbaspējas vecumā trūkst izglītības, kas vajadzīga labu darbavietu atrašanai, ES dalībvalstis tiek aicinātas meklēt efektīvākos veidus, kā romiem nodrošināt piekļuvi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu pakalpojumiem kopienai nepieciešamajā veidā. Jau vairākos pētījumos ir konstatēts, ka romu bērni biežāk neapmeklē skolu, iekļaujas skolu sistēmā novēloti vai pamet to pāragri, kas tālākajā dzīves posmā mācību pārtraukušajiem jauniešiem un pieaugušajiem rada vajadzību pēc „otras iespējas" programmām, jo bez izglītības to tālākas piekļuves iespējas darba tirgum un pašnodarbinātības līdzekļiem ir apgrūtināta. Izglītības un darba neesamība noved pie trūcīgiem dzīves apstākļiem, kas ne tikai apgrūtina romu piekļuvi kvalitatīviem un profilaktiskajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem, bet arī pakļauj tos lielākiem veselības apdraudējumiem, tādējādi būtiski samazinot romu tautības iedzīvotāju dzīves ilgumu.

Lai īstenotu īpašus pasākumus Latvijas romu sociālekonomisko apstākļu uzlabošanā atbilstoši ES programmai attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam, politikas veidotājiem Latvijā vitāli trūkst kvalitatīvo datu, informācijas par faktisko romu sociālekonomisko situāciju Latvijā un iemesliem, kādēļ publiskā sektora nodrošinātie pakalpojumi netiek vai salīdzinoši pasīvi tiek izmantoti no romu kopienas puses. Faktiski pēdējais romu situācijas novērtējums Latvijā tika veikts 2003.gadā un pēdējos gados publicētie pētījumi ir lielākoties saistīti ar izglītības nodrošināšanas aspektiem, kas nesniedz pilnīgu un pietiekošu informāciju, lai varētu izstrādāt un pieņemt efektīvu nacionālu politikas pasākumu kopumu romu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai Latvijā. Šī iemesla dēļ Sabiedrības integrācijas fonda īstenota projekta ietvaros tika veikts pētījums, lai balstoties uz iegūtajiem datiem apzinātu situāciju un apstākļus, kas kavē romu tautības iedzīvotāju piekļuvi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes, mājokļa nodrošināšanas pakalpojumiem.

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot situāciju un apzināt apstākļus, kas kavē romu tautības iedzīvotāju piekļuvi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes, mājokļa nodrošināšanas pakalpojumiem, un izstrādāt priekšlikumus ar rīcības pasākumiem kavējošo apstākļu novēršanai.

Īstenotie pasākumi:
1. Izstrādāts pētījums "Romi Latvijā" vai pdf., EN vai pdf., RUS vai pdf., kura ietvaros:

  • veikta priekšizpēte ar statistikas datu un dažādu dokumentu analīzi 4 definētajās jomās – izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļu pieejamība;
  • aptaujāti 365 romu tautības pārstāvji dažādās Latvijas pilsētās un noorganizētas 5 fokusa grupas diskusijas ar romu kopienas pārstāvjiem Rīgā, Krāslavā, Tukumā, Daugavpilī, Dobelē;
  • nointervēti 197 publiskā sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvji, eksperti un politikas veidotāji, kas iesaistīti romu kopienai nepieciešamo publisko pakalpojumu nodrošināšanā;
  • apzināti un apkopoti līdz šim pielietotie labās prakses piemēri;
  • izstrādātas praktiskas rekomendācijas ar konkrētiem rīcības priekšlikumiem visām iesaistītajām pusēm sākot ar politikas veidošanas līmeni līdz pakalpojumu nodrošināšanas līmenim.

2. Noorganizēta domnīca "Romi Latvijā" par pētījuma ietvaros identificētajiem šķēršļiem, kas kavē romu tautības iedzīvotāju piekļuvi nepieciešamajiem pakalpojumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem romu kopienas situācijas uzlabošanai Latvijā.

Aktivitātes norise: 2015.gada jūnijs – 2015.gada novembris

Kas to veica?
Saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem līgums par pētījuma veikšanu tika noslēgts ar tirgus un sociālo pētījumu centru "LATVIJAS FAKTI".

Iegūtie rezultāti:
Iegūta visaptveroša informācija par romu faktisko situāciju Latvijā un apkopota informācija par to, kas kavē romu piekļuvi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļa nodrošināšanas pakalpojumiem Latvijā. Izstrādāti priekšlikumi ar risinājumiem efektīvas nacionālās politikas pasākumu kopumu veidošanai romu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai Latvijā.

 

es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.