Начало

Multiplikatoru jeb zināšanu tālāknesēju sagatavošanas programma

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Kādēļ?
Dažādība ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Termins „dažādība" ietver atšķirības un līdzības, balstoties uz katra individualitāti, kā arī pamatpazīmes, kurām ir būtiska sociālā nozīme. Cilvēki var būt dažādi pēc dzimuma, etniskā izcelsmes, invaliditātes, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas un vecuma.

Mūsu sabiedrība ir dažāda, tā kļūst arvien daudzveidīgāka pateicoties globalizācijas procesu attīstībai, tāpēc viena no svarīgām kompetencēm jebkuram mūsdienīgam profesionālim ir spēja ikdienā vienlīdz veiksmīgi sastrādāties ar dažādiem kolēģiem, klientiem, darba devējiem vai pakalpojuma sniedzējiem. Lai šo kompetenci pilnveidotu, tika izstrādāta un īstenota mācību programma, kas dažādu nozaru speciālistiem ļauj iegūtās zināšanas nest tālāk saviem darba kolēģiem un sadarbības partneriem, tādā veidā vairojot pozitīvo attieksmi par dažādo un vairojot sabiedrībā spēju dažādību uzskatīt kā iespēju nevis trūkumu.

Aktivitātes mērķis:
Veicināt izpratni un paaugstināt kompetences līmeni profesionāļiem, kas ikdienā saskaras ar diskriminācijas novēršanas un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas jautājumiem.

Īstenotie pasākumi:

  • 7 dienu mācības Latvijā (27.-28. maijā; 30.jūnijā- 1.jūlijā; 12.-14.oktobrī);
  • Divi pieredzes apmaiņas braucieni: uz Berlīni (Vācija) no 2.11-5.11.2015 un Varšavu (Polija) 23.11.- 26.11.2015

Kā mēs to darījām?

Mācību programmas „Atvērts dažādībai" izstrāde

Mācību programmu izstrādāja eksperti Inese Lazda-Mazula un Kārlis Viša sadarbībā ar projekta īstenošanas komandu. Mācību norisi moderēja programmas izstrādātāji, piesaistot citus ekspertus.

  • Inese Lazda – Mazula ir eksperte starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumos; studējusi starpkultūru komunikāciju un konfliktu vadību Vācijā, šobrīd turpina studijas doktorantūrā par dažādības vadības tēmu.
  • Mg. ceo. Kārlis Viša ir pieaugušo un neformālās izglītības speciālists gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, t.sk. kultūru daudzveidības, starpkultūru komunikācijas un diskriminācijas mazināšanas jomās.

Mācību „Atvērts dažādībai" norise

Pēc atklāta konkursa tika nokomplektēta 21 speciālistu grupa no dažādām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskā, privātā un izglītības sektora. Apmācību procesā tika izmantotas daudzveidīgas interaktīvas mācību metodes kā pašvirzītā mācīšanās, diskusijas, praktiskie uzdevumi, video materiālu analīze, refleksija, simulācijas spēles, pieredzes apmaiņa un citas atraktīvas formālās un neformālās izglītības metodes.

Programmas uzdevumi:

• Sniegt izpratni par dažādību sabiedrībā;
• Attīstīt noteiktas starpkulturālās kompetences:
– izpratni par uztveres procesiem;
– empātisku komunikāciju;
– spēju tolerēt neviennozīmību;
• Attīstīt noteiktas multiplikatoru kompetences:
– atvērtas un atbalstošas vides veidošana apmācību vai viedokļu apmaiņas procesiem;
– dialoga un viedokļa apmaiņas veicināšana un vadīšana;
• Izzināt un izprast interešu aizstāvības pieejas, metodes un nozīmību;
• Atpazīt un apzināties iespējamos diskriminācijas riskus un formas.

Programmas ietvaros tika organizēti 3 mācību semināri dažādās Latvijas vietās: 27.-28. maijā Vidzemē; 30.jūnijā- 1.jūlijā Zemgalē un 12.-14.oktobrī Kurzemē.

Divi pieredzes apmaiņas braucieni: uz Berlīni (Vācija) no 2.11-5.11.2015 un Varšavu (Polija) 23.11.- 26.11.2015

Berlīnes programmā iekļautās tēmas:
• dažādības vadības un diskriminācijas novēršanas, iniciatīvu veidošanu un koordinēšanu valsts un pašvaldības līmenī (gan organizācijās iekšējos procesos, gan sadarbībā ar nevalstisko sektoru);
• dzimuma līdztiesības jautājumiem, vēršot uzmanību uz tēva lomas stiprināšanu ģimenē;
• darbs un atbalsta sniegšana imigrantiem un bēgļiem pašvaldībās;
• reliģiju sadarbība un līdzāspastāvēšana;
• atbalsta sniegšana vientulības un izstumšanas apdraudētiem gados veciem homoseksuāliem vīriešiem;
• iepazīšanās ar geju kustības vēsturi un izaicinājumiem gadu gaitā.

Vizītes laikā Berlīnē tika apmeklētas 6 organizācijas/ iestādes:
• Berlīnes Senāts darba, integrācijas un sieviešu lietās, Valsts birojs vienlīdzīgai attieksmei un pret diskrimināciju;
• Apvienība „Tēvu cents";
• Apvienība „Forums Dialogs";
• Homoseksuālo vīriešu konsultāciju centrs;
• Projekts „Quartiersmanagement";
• Tikšanās ar priekšpilsētas Neukölln Eiropas komisāri.

Varšavas programmā iekļautās tēmas:
• "Dažādības harta" un dažādības vadības īstenošana uzņēmumos;
• valsts politika un atbalsts diskriminēto grupu nodarbinātības veicināšanai un sociālā stāvokļa uzlabošanai;
• sieviešu tiesību aizstāvība un baznīcas ietekme uz sievietes lomu sabiedrībā;
• starpkultūru komunikācijas treniņi, tajos izmantotās metodes un pieejas;
• LGBT kopienas situācija Polijā, izmantotās metodes un pieejas situācijas uzlabošanā (kampaņas, treniņi, "dzīvā bibliotēka" u.c.).

Varšavā tika apmeklētas 6 organizācijas/ iestādes:
• Fonds "Feminoteka";
• Darba un Sociālās politikas ministrija;
• Asociācija "Lambda Warsaw";
• Fonds "Ocalenie";
• Polijas "Dažādības hartas" īstenotāji "Atbildīga biznesa forums";
• "Orange Polska".

Aktivitātes rezultāti:
Mācību programmu ir pabeiguši 20 speciālisti, kuri savas iegūtās zināšanas turpmāk izmantos un izplatīs savā darba vidē, strādājot ar klientiem, konsultējot kolēģus vai vadot mācības. Mācībās un pieredzes ieguves vizītēs iegūtās zināšanas, programmas dalībnieki prasmīgi izmantos savās darbavietās NVO, valsts un pašvaldību iestādēs saskarsmē ar klientiem un kolēģiem. Ar savu rīcību, personisko piemēru un padomu viņi veicinās nediskriminējošu attieksmi un uzlabos cilvēku sazināšanās prasmes un pozitīvu skatījumu citam uz citu.

es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.