Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īs[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 19.10.2017.
Iesniegšanas datums: 21.11.2017.
Finansējums: 385 696,38 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:

- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Prioritārās jomas:
- pilsoniskās sabiedrības attīstība – pilsoniskā līdzdalība un sabiedrības iesaiste nevalstisko organizāciju darbā;
- brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšana.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs konkursā drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Kopējais 2018.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 385 696,38 EUR.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

1) tā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
2) tā darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību;
3) tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;

4) tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, tiek sniegti darbības pārskati;
5) tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 21.novembris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Informatīvs seminārs valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros notiks:

Kad? 2017. gada 3.novembrī
CIKOS? plkst.10.30
KUR? Eiropas Savienības māja, Rīga, Aspazijas bulvārī 28

Semināra programma:

pdfDarba kārtība

1. Pamatinformācija par programmu "NVO fonds" (programmas mērķis, darbības virzieni, projektu iesniedzēji, pieejamais finansējums, atbalstāmās aktivitātes);
2. Projektu iesniegumu sagatavošana programmā "NVO fonds" (veidlapas aizpildīšana un projektu vērtēšana);
3. Programmas „NVO fonds" finanšu nosacījumi (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, projekta budžets). Projektu finansēšanas kārtība.

Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu

Dalība seminārā ir bez maksas.

Uzsākšanas semināra, valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros, sagatavotās prezentācijas:

pdfProjekta pārskati

pdfProjekta līgums

pdfFinanšu atskaites

Projekti: 30 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”Dabas aizsardzības interešu aizstāvība
2.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Nevalstiskā sektora ilgtspēja
3.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Lēmumi labākai un godīgākai Latvijai
4.Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
5.Biedrība “Centrs MARTA”Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība
6.Biedrība "Papardes zieds"Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvība laikā pirms Saeimas vēlēšanām
7.Biedrība " Latvijas Sarkanais Krusts"Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai
8.Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”Sociālā riska jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā
9.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā
10.Biedrība "Sadarbības platforma"Kopā varam vairāk
11.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Latvijas Peldēšanas federācijas darbības stiprināšana cilvēkdrošības uz ūdens jomā
12.Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""Ar zināšanām - Vēzim NĒ!
13.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"LNS darbības stiprināšana 2018
14.Biedrība "Baltā māja"Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā
15.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai
16.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"LNB izaugsme nozīmīgā pieredzē un darbā
17.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā
18.Biedrība “Veselības projekti Latvijai”Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības stiprināšana Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu politikas jomā
19.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Ģimenes modeļa aprūpes kvalitātes un pieejamības pilnveide bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpei Latvijas reģionos
20.Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”Pilnveidojies pats un iedvesmo sirds darbiem citus!
21.Biedrība “Latvijas Lauku forums”Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanai caur pilsoniskās sabiedrības iesaisti un brīvprātīgo darbu - LLF platformas spēcināšana
22.Nodibinājums "Kandavas novada iespēju fonds"Esi pilsoniski aktīvs - piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!
23.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs - vēl draudzīgāks
24.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības stiprināšana
25.Biedrība “Jaunatne smaidam”ILGTspējīgs
26.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība
27.Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”
28.Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”Dzīvnieku policija - brīvprātīga sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustība Latvijā
29.Biedrība "Kurzemes NVO centrs" (iepriekš biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs")Atbalsts Kurzemes NVO 2018
30.Biedrība “Radošās Idejas”Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana