eea-norway


Liepājas Neredzīgo biedrība - vienlīdzīgas sabiedrības veidošanas virzītājspēks Liepājā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izglītot un informēt sabiedrību par redzes invaliditāti un popularizēt redzes invalīdu atpazīstamības zīmes;
- Organizēt Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO Sadarbības tīkla padomes tikšanās un seminārus dalībniekiem, lai sasniegtu nospraustos mērķus un paaugstinātu zināšanas un veicinātu aktivitāti invalīdiem aktuālu jautājumu risināšanā.
- Turpināt informācijas pieejamības nodrošināšanu redzes invalīdiem, t.sk. izdevuma „Gaisma Tumsā” izdošanu.
- Turpināt sadarbību ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, citām invalīdu organizācijām Latvijā un Eiropā un citām institūcijām invalīdu un viņu vajadzību apzināšanā un risinājumu meklēšanā.
- Turpināt sniegt un pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dažāda veida invalīdiem Liepājas Neredzīgo biedrībā un invalīdu dzīvesvietās.
- Turpināt invaliditātes sabiedrisko ekspertu darbu – pilnveidot sociālo, fizisko, informatīvo vidi, atbilstoši Universālā dizaina principiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas amatniecības nodarbības un datora apmācības (42 redzes invalīdi);
- Izveidots sociālās rehabilitācijas centrs "Dzīves skola", izveidoti braila raksta alfabēti;
- Sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi rehabilitācijas centrā "Dzīves skola" un 84 invalīdu dzīves vietās;
- Noorganizēti 6 atbalsta pasākumi bērnu invalīdu vecāku grupai (50 dalībnieki);
- Dalība NVO un MK sadarbības Memoranda īstenošanas padomē, sagatavotas vairākas vēstules atbildīgajām institūcijām un noorganizēta 1 tikšanās par jautājumiem, kas skar redzes invalīdu intereses;
- Īstenoti vairāki informatīvi – izglītojoši pasākumi skolēniem, vecākiem, studentiem, soc. darbiniekiem (276 dalībnieki);
- Noorganizēti 2 semināri un tikšanās ar NVO Sadarbības tīkla dalībniekiem (27 cilvēki);
- Dalība Starptautiskajā Baltā spieķa dienā un Starptautiskajā Invalīdu dienā;
- Sadarbība ar vairākiem Kurzemes rajonu un pilsētu sociālajiem dienestiem, Darba ekspertīzes ārstu komisiju, nevalstiskajām organizācijām un vairākiem uzņēmumiem (nodrošinātas darba vietas 70 redzes invalīdiem), sadarbība ar 2 ārvalstu redzes invalīdu biedrībām.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 8274.40 LVL / 11 773.41 EUR
Izlietotais grants: 7446.96 LVL / 10 596.07 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-5/11
Projekta īstenotājs: Liepājas neredzīgo biedrība
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.redzigaismu.lv
Statuss: Pabeigts