eea-norway


Atbalsts labdarības fondam "Ziedot"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- No vietējās sabiedrības piesaistīt ziedojumus akūtām un aktuālam sabiedrības vajadzībām un nodrošināt ziedojumu nodošanu mērķgrupām un regulāru informāciju ziedotājiem par labdarības projektu īstenošanas gaitu un ziedojumu izlietojumu;
- Nodrošināt NVO nepieciešamās zināšanas, rīkojot seminārus un konsultācijas, veicināt NVO atpazīstamību un prestižu plašākā sabiedrībā un ziedotāju vidū, līdzdarboties sabiedriskā labuma organizāciju darbības izvērtēšanā un uzlabošanā;
- Veicināt kopienu filantropijas attīstību un kopienu fondu sadarbības projektus;
- Veicināt brīvprātīgā darba attīstību Latvijā;
- Īstenot sociālo labklājību veicinošos projektus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Piesaistīts finansējums vairāk kā LVL 90 000,00 apmērā 71 projektam - akūtām un aktuālām sabiedrības vajadzībām, ko īstenos dažādu jomu NVO; sniegts atbalsts 920 maznodrošinātām personām ģimenēm, nodrošinātas auklītes 20 ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, sniegts atbalsts rehabilitācijai 43 bērniem ar īpašām vajadzībām;
- Noorganizēti 6 semināri un konference par tādiem jautājumiem kā grāmatvedība, lietvedība, projektu vadība, efektīga un efektīva prezentācija, labdarības projektu attīstība, labdarība kā pilsoniskās līdzdalības veids, ziedojumu piesaistes veidi (kopā 266 dalībnieki);
- Sniegtas 322 konsultācijas ar NVO un labdarību saistītos jautājumos, 10 brīvprātīgajiem mēnesī sniegtas konsultācijas par brīvprātīgā darba iespējām;
- Veikta izpēte par ziedošanas tendencēm Latvijā un par pašvaldību un NVO attieksmi pret iedzīvotāju Forumiem un kopienu fondiem, izstrādāts metodiskais materiāls "Vēlos darīt labu...”;
- Sagatavoti 2 atzinumi par MK noteikumiem un par 1 likumu, dalība ĪUMSILS dotāciju piešķiršanas izvērtēšanas komisijā programmai Lauku NVO atbalstam;
- Sadarbība ar biedrību "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" un veikalu tīklu Selver;
- Dalība Krievijas Kopienu fondu konferencē.;
- Iegādāts kopētājs-printeris un dators;
- Veikti publicitātes pasākumi, publicējot informāciju fonda izmantotajās mājas lapās: www.ziedot.lv; www.nvoinstituts.lv; www.kopienufondi.lv.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 25888.18 LVL / 36 835.56 EUR
Izlietotais grants: 17271.50 LVL / 24 575.13 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-18/03-2008
Projekta īstenotājs: Fonds ziedot
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.ziedot.lv
Statuss: Pabeigts