eea-norway


Nodibinājuma "Pasaules dabas fonds" ieguldījums pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā un stiprināšanā vides interešu aizstāvības un dabas aizsardzības jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Veicināt un nodrošināt pilsoniskās sabiedrības pārstāvību un interešu ievērošanu vides politikas izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā;
- Paaugstināt vides NVO kapacitāti darbībai sabiedrības interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā;
- Veicināt pilsoniskās sabiedrības un visos sektoros darbojošos valstisko un privāto institūciju izpratnes un atbildības par vidi veidošanos;
- Popularizēt vides NVO darbību un veicināt atpazīstamību sabiedrībā;
- Sekmēt Latvijas vides NVO līdzdalību un ietekmes palielināšanos ES un starptautiskajā vidē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēts starptautisks konkurss "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā";
- sniegts konsultatīvs atbalsts vides sektora NVO, organizējot vai piedaloties 10 konsultatīvi izglītojošās aktivitātēs, kosultēta 1 biedrība pieteikuma sagatavošanai starptautiskam konkursam;
- izveidots materiāls par sabiedrības līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā (pieejams - www.pdf.lv);
- nodrošināta daudzveidīga vides interešu aizstāvība: 7 sēdēs dažādās konsultatīvajās padomēs un konsultatīvajos procesos (LR ZM, Kurzemes plānošanas reģionā, LR Vides ministrijā u.c.); 17 pilsoniskās sabiedrības institūciju organizētu darba grupu un komisiju sanāksmēs; 2 LR ZM darba grupu sanāksmēs; dalība EK organizētā sanāksmē ar Latvijas vides aizsardzības organizācijām; dalība 5 likumdošanas aktu un politikas dokumentu izstrādē;
- veikta aktīva darbība starptautiskā līmenī: notikušas tikšanās ar Igaunijas Dabas fondu, Dānijas Kultūras institūtu, 2 Lietuvas vides NVO; 4 telefonkonferences ar vides NVO pārstāvjiem no 5 Baltijas jūras valstīm; dalība 3 starptautiskos pasākumos;
- piesaistīti 16 brīvprātīgie un 5 atbalstītāji;
- 3 darbinieki apmācīti jautājumos par komunikāciju stratēģijas plānošanu un īstenošanu;
- veikta biedrības mājas lapas www.pdf.lv uzlabošana, uzsākta jaunas mājas lapas izstrāde;
- veikti publicitātes pasākumi (sagatavoti 8 paziņojumi presei, 1 meža nozares laikrakstā un 1 žurnālā publicēta nodibinājuma sagatavota informācija, sniegtas intervijas 11 dažādos TV raidījumos, 3 radio raidījumos, vairāk nekā 3 laikrakstos, informācija regulāri ievietota www.pdf.lv, TV24 veidots video blogs).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 12818.40 LVL / 18 238.94 EUR
Izlietotais grants: 7726.56 LVL / 10 993.90 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-16/02
Projekta īstenotājs: Pasaules dabas fonds
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.pdf.lv
Statuss: Pabeigts