esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES polotiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
2011.gada septembrī Jūrmalas pilsētas dome (JPD) uzsāka projekta "Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ieviešanu un jau pirmajos tapa skaidrs, ka, lai uzlabotu ES fondu apgūšanas rādītājus JPD, ir nepieciešams papildu ieguldījums tās kapacitātes stiprināšanā. Projekta merķ is ir veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejas ārvalstu finanšu palldzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenosanu Jūrmalas pilsetas pasvaldībā. Projekta galvenās aktivitātes - pašvaldības darbinieku apmacība, pieredzes apmaiņas braucieni, metodiska materiāla izstrade par buvniecības projektu izstradi, ieviešanu un kontroli, petījuma veikšana par uzņēmejdarbības vidi Jūrmalā, potencialo PPP projektu vizualizāciju izstrade, ka arī vismaz viena projekta pieteikuma izstrāde kādā no Parrobežu sadarbības vai EK programmam (angļu valoda). Projekta 1. tiesa merķa grupa ir 1 reģiona pašvaldība, bet projekta 2. tiesa merķa grupa ir vismaz 50 JPD un tas iestāžu darbinieki. Projekta rezultātā JPD iegūs apmacītus darbiniekus; metodisko materiālu par buvniecības projektu izstrādi, ieviesanu un kontroli, petījumu par UZJ)uzņēmejdarbības vidi Jūrmalā, 2 - 3 projektu vizualizācijas potenciālajiem PPP projektiem utt. Projekta norises vieta ir Jūrmala un projekta īstenošanas laiks 10 meneši.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas laikā novadītas 10 projekta vadības grupas tikšanās, no kurām 5 bija uzraudzības komitejas sēdes. Noslēgti 3 līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem, Iegūta un apkopota pieredze (apmeklēta Ventspils, Līvāni, Rēzekne un Valmiera) būvniecības projektu izstrādē, ieviešanā un kontrolē, kā arī PPP projektu ieviešanā un sadarbības veidošanā ar uzņēmējiem īstenojot projektus. Jūrmalas pilsētas domes un tās iestāžu darbinieki apmācīti būvniecības projektu izstrādē, ieviešanā un kontrolē, specifiskajā angļu valodā, projektu dokumentācijas sagatavošanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un projektu lietvedības organizēšana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē, laika plānošanas process projektos, inovatīvas pieejas projektu vadīšanā, grāmatvedības organizēšana ieviešot projektus. Izstrādāts metodiskais materiāls par būvniecības projektu izstrādi, ieviešanu un kontroli. Izstrādāts pētījums par Jūrmalas uzņēmējdarbības vidi. Izstrādātas projektu digitālās vizualizācijas 3 projektu koncepcijām - Jūrmalas baltai kāpai, amatnieku tirdziņam un skeitparkam pie Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas. Izstrādāts projekta pieteikums angļu valodā "Green cities for Healthy citizens" , iesniegšanai ES programmā Eiropa pilsoņiem. Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā 3 reizes izvietotas publikācijas. Mājas lapas www.jurmala.lv sadaļā "Projekti" ievietotas 10 publikācijas.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-04-30
ESF финансирование: 26 319.54 EUR / 18 497.48 LVL;
  • ESF финансирование: 26 319.54 EUR / 18 497.48 LVL;
ESF награждено: 26 319.55 EUR / 18 497.49 LVL;
  • ESF награждено: 26 319.55 EUR / 18 497.49 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082
Исполнитель проекта: Jūrmalas pilsētas dome
Дата начала проекта: 01.06.2012.
Дата окончания проекта: 31.03.2013.
Место реализации: Jomas iela 1/5, Jūrmala
Юридический адрес: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tелефон: 67093801
Факс: 67093991
www: http://www.jurmala.lv
Cтатус: проект осуществлён