Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Latvijas Diabēta federācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar cukura diabētu - bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, t.sk. personām ar invaliditāti, Latvijas Diabēta federācijā, īstenojot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu aktivizēšanu, informēšanu un izglītošanu, lai uzlabotu šo grupu dzīves kvalitāti un veicinātu sociālo integrāciju.
Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, pilngadīgas personas, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti.
Projekta ietvaros tiks ieviesta sociālās rehabilitācijas programma, kuras ietvaros tiks izveidots līdz šim Latvijā neesošs e-pakalpojums diabēta slimniekiem – „Digitālā diabēta dienasgrāmata”, kā arī psihologa pakalpojums klienta dzīvesvietā, tiks organizētas sociālo un darba prasmju pilnveidošanas darbnīcas bērniem un jauniešiem, t.sk. ar invaliditāti, kā arī atbalsta un izglītojošas grupas ģimenēm ar bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte sakarā ar diabētu.
Projekta aktivitātes ir plānots īstenot nacionālā līmenī – visos Latvijas plānošanas reģionos, t.sk. Latgales plānošanas reģionā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija attīstīt inovatīvus sociālos pakalpojumus personām ar cukura diabētu - bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām, t.sk. personām ar invaliditāti, Latvijas Diabēta federācijā, īstenojot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu aktivizēšanu, informēšanu un izglītošanu, lai uzlabotu šo grupu dzīves kvalitāti un novērstu sociālo atstumtību.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 20 bērni, 32 jaunieši, 15 ģimenes ar bērniem, 129 personas ar invaliditāti, 254 pilngadīgas personas un 854 pirmspensijas un pensijas vecuma personas. Kā arī NVO(14), kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 30 biedri, 5 darbinieki, un 10 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Īstenota sociālās rehabilitācijas programma, kuras ietvaros sniegtas 513 sociālo darbinieku konsultācijas, 664 psihologu konsultācijas un 583 veselības aprūpes speciālistu konsultācijas. Kā arī organizēti 79 izglītojoši atbalsta pasākumi un izveidota atbalsta grupa ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar invaliditāti.
• Īstenota LDF biedru, darbinieku, un brīvprātīgo apmācība.
• Īstenota informatīvo materiālu un informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrāde, kā ietvaros realizēts inovatīvs pakalpojums – Diabēta digitālā dienasgrāmata, kā arī uzlabota organizācijas mājaslapa.
• Īstenotas sadarbības veicināšanas un dalības nacionālos un starptautiskos NVO sadarbību tīklos aktivitātēs. Organizēti 2 pieredzes apmaiņas semināri ar Norvēģijas partneri – Norvēģijas Diabēta Asociāciju. Dalība Eiropas Diabēta izpētes asociācijas kongresā un īstenota apmaiņas vizīte uz Slovēnijas Diabēta asociāciju.
Projekts sniedzis tiešu ieguldījumu ilgtspējīgas sociālās drošības sistēmas rādītājos un risināmajos uzdevumos, jo devis iespēju saņemt sociālos pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautos mērķa grupas iedzīvotājus, tādējādi uzlabojot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinājis reintegrāciju sabiedrībā, kā arī mazinājis nabadzības risku bērniem un pieaugušajiem.
Projektā plānotā sociālās rehabilitācijas programma paredz diskriminācijas draudu un stereotipu mazināšanu. Mērķa grupas vajadzības tika analizētas ņemot vērā tās īpašas vajadzības, piemēram, dzimums, invaliditāte vai funkcionālie traucējumi. Projekta īstenošana tiešā veidā ir vērsta uz veselības apdraudējumu mazināšanu, sniedzot pakalpojumus un atbalstu diabēta pacientiem, ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, personām ar invaliditāti, tādējādi samazinot invaliditātes iestāšanās risku. Projekta ietvaros īstenotās izglītojošās un prasmju darbnīcas veicina mērķa pieeju darba iespējām, mobilitātei, veselības aprūpei, izglītībai un mūžizglītībai.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/129
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 23.10.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Diabēta federācija"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Norvēģijas Diabēta Asociācija
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 19
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 78585.65 EUR / 55 230.31 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 66962.90 EUR / 47 061.79 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 3524.36 EUR / 2 476.93 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 8098.39 EUR / 5 691.58 LVL;
Юридическии адрес: Augusta Deglava iela 2-12, Rīga, LV-1009
Номер тел.: 29343849
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: www.diabets.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org